Kto v prípade dopravnej kontroly zodpovedá za nepripútaného cestujúceho?
Vzor piktogramu Spoločenstva, ktorý má byť výrazne zobrazený pri každom sedadle, vybavenom bezpečnostným pásom vo vozidlách kategórií M2 A M3, ktorých sa týka Smernica 91/671/EHS. (Farby: biela figúra na modrom pozadí).
Vodič autobusu? ... alebo samotný cestujúci?
Piatok, 09. august 2013, olala
Používanie bezpečnostných pásov v osobných autách je úplnou samozrejmosťou. Núti nás k tomu vlastné presvedčenie, alebo hroziaca pokuta.

Ako je to však s používaním pásov v autobuse? Inšpiráciou je konkrétny prípad dopravcu, keď nedávno do autobusu v zahraničí vstúpila hliadka dopravnej kontroly, ktorá zistila, že vodič, ani cestujúci nie sú pripútaní bezpečnostnými pásmi. Pokutu boli povinní zaplatiť samotní cestujúci, vodičovi bola udelená dvojnásobná pokuta.
Mnohí dopravcovia, ale tiež vodiči autobusov sa mylne domnievajú, že o tejto nutnosti nie sú povinní cestujúcich informovať. Domnievajú sa totiž, že je postačujúce, ak je oznam o povinnosti pripútať sa umiestnený v interiéri autobusu.

Vodič je však povinný oboznámiť cestujúcich so skutočnosťou, že pokiaľ bezpečnostné pásy na sedadlách sú, sú povinní ich použiť.

Podľa Smernice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES z 8. apríla 2003, týkajúcej sa povinného používania bezpečnostných pásov vo vozidlách s hmotnosťou do 3,5 tony, Článku 2. je špecifikované používanie bezpečnostných pásov vo vozidlách kategórii M2 a M3 nasledovne:

a) Členské štáty musia vyžadovať, aby všetci cestujúci vo veku tri a viac rokov povinne používali pri sedení vo vozidlách kategórií M2 a M3 bezpečnostné systémy, ktorými sú vybavené.

b) Cestujúci vo vozidlách kategórií M2 a M3 musia byť informovaní o povinnosti používať bezpečnostné pásy vždy, keď sedia na sedadle a vozidlo je v pohybe.
Musia byť o nej informovaní jedným z týchto spôsobov:

  • vodičom,
  • sprievodcom, alebo osobou určenou za vedúceho skupiny,
  • audiovizuálnymi prostriedkami (napr. pomocou videa),
  • nápisom, alebo piktogramom, stanoveným členskými štátmi podľa vzoru Společenstva, výrazne zobrazeným pri každom sedadle."

Aj podľa slovenských ustanovení - podľa § 8, Zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke § 8 o Používaní bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení je
(1) Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením povinná toto zariadenie použiť.

Z uvedeného vyplýva, že keď je pás k dispozícii, je nutné ho, bez výnimky použiť. Aj v autobuse. Každé vozidlo musí byť typovo schválené a je preň určené, ktoré sedadlá musia mať bezpečnostné pásy. Keď ich majú, znamená to automatickú povinnosť pripútať sa.

Výnimkou sú vozidlá MHD, špeciálne vozidlá, pracovné stroje a pod., čo taktiež upravuje paragraf 8 zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorý presne špecifikuje zákon 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky motorových vozidiel a Nariadenie vlády SR 554/2006 o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení.