Volvo Buses konsoliduje výrobu autobusov v Európe
Po slabom vývoji na trhu a tvrdej konkurencii v Európe Volvo Buses plánuje sústrediť svoju európsku produkciu kompletných autobusov v závode v poľskej Wroclawi.
Štvrtok, 04. október 2012, olala
Táto plánovaná reštrukturalizácia znamená, že výroba v závode Volvo Buses vo švédskom Saffle bude na konci júna 2013 ukončená za predpokladu, že nevyhnutné odborové rokovania budú do tej doby ukončené. Zatvorenie závodu sa dotkne približne 330 stálych zamestnancov a asi 60 konzultantov. Funkcie pozáručného servisu a technickej podpory v závode Volvo Buses v Saffle zostanú, čím bude zabezpečená podpora severským zákazníkom. V závode zostane približne 50 pracovných miest.

"Dopyt po nových autobusoch v posledných rokoch v Európe vytrvalo klesal, ruka v ruke s výrazným tlakom na ceny, najmä na severských trhoch. Tým, že koncentrujeme výrobu kompletných autobusov v jednom závode, môžeme znížiť naše náklady a tým zvrátiť negatívny trend našej ziskovosti, "vysvetľuje Håkan Karlsson, prezident Volvo Bus Corporation.

Aj napriek tomu, že sa postavenie Volvo Buses na trhu v uplynulom roku zlepšilo, vo svojich európskch závodoch má nadmernú produkciu. Spoločnosť predpokladá, že objem rastu v Európe bude aj v nadchádzajúcich rokoch naďalej nízky a tlak na ceny bude pokračovať. Sústredením výroby do závodu v Poľsku Volvo Buses očakáva, že dosiahne úspor, ktoré sú nevyhnutné na to, aby riešili stále tvrdú konkurenciu na trhu. Závod v Poľsku má štvornásobnú kapacitu závodu v Saffle. "Spoločne sme investovali do nových modelov mestských autobusov, aj do ich vyššej účinnosti, ale bohužiaľ aj napriek tomu nás negatívny vývoj na európskom trhu núti prijať toto rozhodnutie, týkajúce sa našich zamestnancov v Saffle," hovorí Håkan Karlsson.
Vo Volvo Buses v Saffle sa teraz začnú odborové rokovania o premiestnení výroby.
"Zároveň budeme skúmať možnosti nájdenia podobných činnosti v rámci skupiny Volvo," hovorí Håkan Karlsson. Ak bude výroba premiestnená, očakáva sa, že následkom bude negatívny vplyv na prevádzkový zisk Volvo Group vo štvrtom štvrťroku roku 2012 - vo výške približne 100 miliónov švédskych korún.BUSportál vyberá z anglického originálu na stránkach BUSWORLD.com:

Volvo Buses consolidates manufacture of complete buses in Europe
Following weak market developments and tough competition in Europe, Volvo Buses is now planning to concentrate its European production of complete buses in the company’s main plant in Wroclaw, Poland. This planned restructure means that production at the Volvo Buses plant in Säffle, Sweden, will be terminated at end June 2013, provided that the necessary union negotiations have been completed by then. All told about 330 permanent employees and about 60 consultants are affected by the closure. Volvo Buses will retain its aftermarket function and technical support in Säffle to secure continued good support for the company’s Nordic customers and in order to offer local employment. The aim is to develop this operation so it encompasses about 50 jobs.

“The demand for new buses in Europe has dropped steadily over the past few years, paralleled by considerable pressure on prices, particularly in the Nordic markets. By concentrating the production of complete buses in one single plant, we can reduce our costs and thus reverse our negative profitability trend,” explains Håkan Karlsson, President Volvo Bus Corporation.

Volvo Buses has considerable excess capacity in its European complete-bus plants, even though its market position has improved over the past year. The company assesses that volume growth in Europe will remain low in the coming years and that price pressure will continue. By focusing all production on the much larger plant in Poland, Volvo Buses expects to achieve the economies of scale that are essential in order to tackle the increasingly tough competition on the market. The plant in Poland has four times the capacity of the one in Säffle.

“Together with the staff in Säffle and Poland we have invested in new city bus models and improved efficiency, but unfortunately the negative development of the European market nonetheless forces us to take this decision regarding our employees in Säffle,” says Håkan Karlsson. Volvo Buses in Säffle will now commence trade union negotiations on the relocation of production. 2 (2) “At the same time we will examine opportunities for finding similar employment within the Volvo Group,” says Håkan Karlsson. If production is relocated, it is expected that this will negatively impact the Volvo Group’s operating profit in the fourth quarter of 2012 to the tune of about 100 million kronor.