VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2018
Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave, už tradične aj s mediálnou podporou BUSportálu, sa tento rok koná v dňoch 25. - 26. októbra 2018, v Bratislave, v hoteli s rovnomenným názvom. I. informácia.
Piatok, 08. jún 2018, olala
Organizátori:
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS

a spolupracujúce inštitúcie:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Košický samosprávny kraj
Univerzita Pardubice, ČR
České vysoké učení technické v Praze, ČR
Zväz autobusovej dopravy
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Témy konferencie:

1. LEGISLATÍVA, KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ VOD
 • systémy riadenia kvality, podmienky pre spoľahlivosť prevádzky
 • technologické opatrenia pre zvýšenie spoľahlivosti
 • národná, regionálna či miestna autorita
 • zjednotenie zliav na celoštátnej úrovni
 • tendering (verejná súťaž) služieb vo VOD
 • možnosti matematického popisu a modelovania systémov VOD z hľadiska spoľahlivosti
2. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE VOD
 • rozvoj dopravnej infraštruktúry, operačné programy EÚ
 • elektromobilita v doprave
 • úpravy dopravnej infraštruktúry, vplyv na kapacitu
 • preferencie VOD na dopravnej infraštruktúre
3. INTEGRÁCIA VOD A NOVÉ TRENDY
 • stav integrácie VOD a očakávaný vývoj v budúcnosti
 • nové trendy vo VOD vrátane informačných systémov pre cestujúcich
 • vzťah súčasných a nových systémov pre VOD
 • integrácia železnice a prímestskej autobusovej dopravy v urbanizovanom priestore MHD
 • organizátori IDS a vzťah štátnej správy k IDS
4. PROGRESÍVNE SYSTÉMY PRE VOD A VZŤAH K INDIVIDUÁLNEJ DOPRAVE
 • príklady progresívnych systémov VOD a ich možná aplikácia nielen v Európe
 • zdieľanie dopravnej infraštruktúry rôznymi subsystémami dopravy
 • záchytné parkoviská a nadväzná doprava
 • interakcie VOD a cyklistickej dopravy pre podporu rozvoja VOD
PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA