IRU požaduje reguláciu autobusovej a autokarovej dopravy
Návrhy balíka Európskej komisie, týkajúceho sa mobility, sú príležitosťou na riešenie osobitných potrieb prevádzkovateľov autobusovej a autokarovej dopravy a na uvoľnenie benefitov pre posilnenia tohto odvetvia.
Piatok, 19. január 2018, olala
Autobusové a autokarové služby poskytujú ľudia ľuďom a preto by mali podliehať pravidlám, prispôsobeným ich špecifickým potrebám.

Matthias Maedge, ktorý vedie agendu IRU, hovorí: "Služby autobusovej a autokarovej dopravy ponúkajú potenciál na riešenie rozsiahlych environmentálnych a sociálnych problémov. IRU vyzýva Európsky parlament a Radu, aby zaviedli osobitné pravidlá, ktoré zabezpečia zefektívnenie európskeho systému mobility."

Pokračuje: "Vysielanie vodičov, spoplatnenie cestnej infraštruktúry, pravidlá jazdy a odpočinku sú kľúčové oblasti, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť a špecifické riešenia pre autobusové a autokarové spoločnosti na mieru."

V druhej vlne návrhov balíka o mobilite Komisia uznáva význam autobusovej a autokarovej dopravy a jej environmentálnych a sociálnych výhod.

Odhaduje sa, že zvýšenie autobusovej a autokarovej dopravy o 1% prinesie spoločnosti značný prínos, pokiaľ ide o zníženie emisií CO2, zlepšenie prepojenosti znevýhodnených sociálnych skupín, zvýšenie bezpečnosti na cestách a podporu zamestnanosti.

Ako súčasť riešenia preťaženia a čistejšej dopravy IRU zdôrazňuje, že autobusy a autokary by nemali podliehať externým nákladom a daniam.

Autokarový turizmus, ktorý zohráva dôležitú úlohu v každom miestnom odvetví cestovného ruchu, závisí od plánovania dovoleniek a správa sa veľmi odlišne od všetkých ostatných druhov a činností cestnej dopravy. Pravidlá, týkajúce sa času jazdy a času odpočinku musia preto brať do úvahy špecifickú povahu odvetvia, ktorá obsluhuje ľudí.

Viac ako 300 000 spoločností, z ktorých sú mnohé malými podnikmi, priamo zamestnáva viac ako dva milióny ľudí, čím sa toto odvetvie stáva mimoriadne významným pre európske hospodárstvo a udržateľnú mobilitu. Tento priemysel zároveň nepriamo podporuje milióny ďalších pracovných miest a poskytuje služby viacerým ďalším odvetviam.

IRU