Verejná osobná doprava 2017
Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave, už tradične aj s mediálnou podporou BUSportálu, sa tento rok koná v dňoch 23. - 24. októbra 2017, v hoteli Chopin v Bratislave.
Streda, 27. september 2017, olala
Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave VOD má už svoju históriu, tradíciu aj poslanie. Toto úspešné odborné podujatie poskytuje priestor a dáva príležitosť odborníkom z praxe, zo štátnej správy, samosprávy, ako aj z výskumných inštitúcií a z prostredia akademickej obce, aby sa každoročne stretli, vymenili si skúsenosti a nadviazali nové pracovné kontakty v tejto oblasti. Aktuálne tematické okruhy, rovnako ako v minulých rokoch, poskytujú príležitosť na prezentáciu poznatkov a skúseností z praxe a zameriavajú sa na hľadanie riešení, ako môže VOD – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná, ale aj nemotorová doprava, prispieť k udržateľnej mobilite v mestách a regiónoch. Konferencia poskytuje aj príležitosť na diskusiu, na prezentáciu firiem, zaujímavých projektov, prípadne produktov z oblasti verejnej osobnej dopravy. Organizátori a členovia prípravného výboru vás na toto podujatie srdečne pozývajú a už teraz sa tešia na stretnutie s vami v príjemnom prostredí hotela Chopin Bratislava.

Predbežná prihláška: TU. Podrobný program konferencie predstavíme v najbližších dňoch.

TÉMY KONFERENCIE:
 • 1. DOPRAVNÁ OBSLUŽNOSŤ MIEST A KRAJOV
 • plány udržateľnej mobility a územné generely dopravy
 • plány dopravnej obslužnosti krajov a miest ›› operačné programy
 • právne prostredie v oblasti VOD
 • VOD a verejné súťaže
 • ekonomika verejnej osobnej dopravy
 • tvorba bezbariérového prostredia v oblasti VOD
 • 2. INTELIGENTNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY A SMART CITIES
 • ich úloha a využitie pre VOD
 • elektromobilita
 • VOD a rozvoj miest
 • využitie sociálnych sietí v oblasti VOD
 • 3. NEMOTOROVÁ A STATICKÁ DOPRAVA
 • alternatívne druhy dopravy
 • nemotorová doprava, jej využitie a väzba na VOD
 • problematika statickej dopravy
 • VOD a rozvoj turistického ruchu
 • 4. INTEGRÁCIA VOD
 • štruktúra tarify a odbavovacích systémov
 • plánovánie linkového vedenía
 • optimalizácia cestovných poriadkov
 • informačné systémy pre VOD
 • prestupné terminály a ich interakcia s okolím
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE:
 • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
 • Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS
 • a spolupracujúce inštitúcie:
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
 • Košický samosprávny kraj
 • Univerzita Pardubice, ČR
 • České vysoké učení technické v Praze, ČR
 • Zväz autobusovej dopravy