Zmluva TSK, mesta a SAD môže byť základom integrovanej dopravy
Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka cieľom uzatvorenia zmluvy je zvýšenie podielu verejnej dopravy či eliminovanie dopravných zápch v meste.
Štvrtok, 22. jún 2017, olala
TASR – Služby mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trenčíne budú čiastočne zabezpečovať aj spoje prímestskej autobusovej dopravy. Vyplýva to zo zmluvy o spolupráci medzi mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) Trenčín, ktorej znenie na dnešnom zasadnutí schválili poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.

Prímestskú autobusovú dopravu v TSK i mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne zabezpečuje Slovenská autobusová doprava Trenčín. Na základe rokovaní majú TSK a SAD Trenčín záujem uzatvoriť s mestom Trenčín zmluvu o spolupráci za účelom zabezpečenia pravidelnej autobusovej prepravy na území mesta Trenčín aj spojmi prímestskej dopravy.

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka cieľom uzatvorenia zmluvy je zvýšenie podielu verejnej dopravy, eliminovanie dopravných zápch v meste, zníženie potreby budovania ďalších parkovísk najmä v centre, vytvorenie prijateľnej alternatívy pre občanov s efektívnejším využívaním verejných financií, zvýhodnenie, zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou dopravou. Zámerom je tiež skoordinovanie nadväznosti liniek prímestskej a mestskej dopravy, zabezpečenie ekonomicky únosného cestovného pre všetky skupiny obyvateľstva a ekonomickejšie zhodnotenie kapacít s hospodárnejším financovaním.

„V prípade, ak by sa v praxi tento model spolupráce ukázal ako výhodný, môžu zmluvné strany rokovať aj o schválení Koncepcie integrovaného systému dopravy na území mesta Trenčín a v okolitých regiónoch. V prípade schválenia tejto koncepcie, ako jednej z podmienok čerpania finančných prostriedkov z EÚ, by bolo zabezpečovanie prepravy cestujúcich podľa tejto zmluvy považované za pilotný projekt integrovaného dopravného systému,“ doplnil primátor.

V praxi by podľa neho mala spolupráca fungovať tak, že ak si cestujúci kúpi v autobuse prímestskej dopravy jednosmerný cestovný lístok len na území mesta Trenčín, uhradí cestovné podľa platného cenníka tarify MHD Trenčín, a to bez ohľadu na spôsob úhrady - v hotovosti, dopravnou kartou, krajskou kartou multiCard, alebo časový predplatný lístok, s výnimkou úhrady základného jednorazového cestovného lístka zakúpeného v hotovosti u vodiča, pri ktorom sa uplatní cestovné podľa platného cenníka tarify prímestskej dopravy. Pre cestujúcich bude platiť prepravný poriadok platný v prímestskej doprave.

Zmluva o spolupráci bude uzatvorená na dobu určitú, do platnosti vstúpi už 1. júla tohto roku a jej platnosť je do 31. 8. 2022. Pred týmto termínom ju možno ukončiť výpoveďou zo strany TSK alebo mesta aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac.