Dopravný podnik Bratislava predáva ojazdené vozidlá
Dopravný podnik Bratislava, a.s. vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj trolejbusov a električiek. Kompletná špecifikácia všetkých vozidiel.
Štvrtok, 04. august 2016, olala
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodné verejné súťaže, ktorých predmetom je uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu ojazdených električiek a trolejbusov. Bližšie informácie a podmienky obchodných verejných súťaží sa nachádzajú v priložených dokumentoch:

Obchodná verejná súťaž - Odpredaj električiek

Obchodná verejná súťaž - Odpredaj trolejbusov


Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku predmetu kúpy s Mgr. Kristínou Galovičovou,
tel. č.: +421 2 59 50 1574),
pričom termíny obhliadky sú nasledovné: 02.08.2016, 09.08.2016, 16.08.2016 a 23.08.2016. Obhliadky vo všetkých termínoch sa uskutočnia v čase o 10:00.

Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže:

Termín predkladania súťažných návrhov: od 03.08.2016 do 28.08.2016 do 10:00 hod.

Termín otvárania obálok: 28.08.2016.

Výsledky vyhodnotenia súťaže - zverejnenie do 15 pracovných dní odo dňa konania elektronickej aukcie. V prípade, ak sa obchodnej verejnej súťaže zúčastní iba jeden navrhovateľ a elektronická aukcia sa nebude konať, výsledky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia návrhov.